ویديومتري چاه  شخصی در مشهد :

جدول مشخصات چاه بر اساس اطلاعات ويدئومتري :

 • نوع حفاری
 • نوع بهره برداری
 • قطر و جنس لولة جدار
 • انتقال قدرت
 • قطر لولة آبدهی
 • سطح ایستایی آب
 • عمق نهایی
 • شروع مشبک
 • روتاری
 • صنعتی
 • 12اینچ فولادی
 • شناور
 • 2 اینچ فولادی
 • 115متر
 • 124 متر
 • 95 متر
جدول تشریح مشاهدات ویدیومتری
ردیف شرح تصوير
1 تصاویر ویدئومتری چاه
2 تصویر جدار فاقد مشبک در عمق 30 متری .
3 بررسی جدار فاقد مشبک در عمق 65 متری و مشاهده پوسیدگی جدار.
4 تصویر جدار فاقد مشبک در عمق 77 متری و مشاهده پوسته شدن جدار.
5
شروع جدار مشبک در عمق 95 متری.
6 بررسی جدار مشبک در عمق 106 متری با استفاده از دوربین­های جانبی. رسوبگذاری بر روی جدار موجب انسداد مشبک­ها شده است.
7 تصویر پارگی جدار در عمق 113 متری.
8 تصویر سطح استاتیک در عمق 115 متری.
9 بررسی جدار مشبک در عمق 115.5 متری با استفاده از دوربین جانبی. رسوبگذاری بر روی جدار موجب انسداد مشبک­ها شده است.
10 بررسی جدار مشبک در عمق 118 متری.رسوبگذاری و فعالیت­های میکروارگانیزمی بر روی جدار مشهود است.
11 تصویر جدار مشبک در عمق 118.4 متری با استفاده از  دوربین­های جانبی. بعلت رسوبگذاری بر روی جدار مشبک­ها مسدود می­باشند.
12 بررسی جدار مشبک در عمق 123 متری با استفاده از دوربین­های جانبی و مشاهده مشبک­های مسدود.
13 پایان عملیات ویدئومتری  و انتهای چاه در عمق 124 متری.